Versija drukāšanai

Sestdien ar Latvijas Tir­gotāju savienības (LaTS) at­balstu Ērgļu novada Sausnē­jas pagastā ģimenes atbalsta centrā ”Zīļuks”, tautā sauk­tu par bērnunamu, ar leļļu teātra izrādi ”Kur rūķim cepure?” viesojās profesio­nālo skatuves mākslinieku apvienības ”Kili – Kili” ak­tieru trio Jānis Kirmuška, Edgars Lipors un Laila Kir­muška.

Jau labu laiku pirms iz­rādes sākuma zālē pulcējas ”Zīļuka” mazie iemītnieki. Pēkšņi degunā iesitas sniega kupenu spirdzinošā elpa – izrādās, daži bērni uzlūgti no bērnunamam tuvumā esošajām mājām. Mazie snaiksta kaklus, jo tā vien gribas tuvāk palūkoties uz lellēm, kas gaida savus azar­tiskos ”dīdītājus”. Un tad jau viņi nāk – Dāvanu Rūķis, Pantiņu Rūķis un Rūķu Rū­ķis. Akordeona pavadījumā skan priecīga satikšanās dziesma, seko sasveicināša­nās ar bērniem, un tūliņ jau iet vaļā tik jautrs jampadra­cis, ka mazie skatītāji savās vietās nespēj mierīgi nosē­dēt, skan aizrautīgi smiekli, aplausi.

Un tā visu izrādi stun­das garumā! Šķiet, ne vien bērniem, bet arī pašiem ak­tieriem un lellēm laiks aiz­skrējis vienā elpas vilcienā.

Mazajiem uzreiz negribas izklīst, tuvāk jāaplūko lelles un rūķu cepures, jāuzdod jautājumi aktieriem.

Uz skaistā pārdzīvojuma fona īpaši sirsnīgi skan LaTS vadītāja Raimonda Ok­maņa vārdi: ”Mums ir liels prieks sagādāt prieku bēr­niem. Prieku izmērīt nau­dā nav iespējams. Jebkurš kārtīgs uzņēmējs ir sociāli atbildīgs, mēs strādājam veiksmīgi, mēs cenšamies dalīties, tas dod lielu ganda­rījumu.”

”Zīļuka” vadītāja Rudīte Zeiferte piebalso: ”Ikdiena mūsu bērniem nav viegla, tā­pēc arī man īpašs prieks, ka LaTS rod iespēju ”Kili – Kili” brīnišķīgajai leļļu izrādei iz­skanēt šeit, dziļos laukos.”

Un viņa pastāsta, ka sa­darbība ar Tirgotāju savie­nību un skatuves māksli­nieku apvienību veiksmīgi notiek jau vairākus gadus. Tā sākusies tāpēc, ka licies – ja ir divi ”Zīļuki” (gan bēr­nunama nosaukums, gan LaTS simbols), tad tiem ir jāsatiekas! Pagājušajā gadā ”Zīļuka” bērni noskatīju­šies leļļu izrādi ”Kas Zaķīti pasargās?” Pirms tam LaTS bērnus aizvedusi uz Rīgu, uzņēmusi savā birojā, de­vusi iespēju apmeklēt Zoo­loģisko dārzu, uzdāvinājusi rotaļlietas.

Aktieris Jānis Kirmuš­ka, pateicis lielu paldies LaTS par iespēju braukt uz Sausnējas pagastu, saka: ”Jūs nevarat iedomāties, cik brīnišķīgi skatītāji ir bērni! Kad Latvijas bērniem stās­tu, kā mūsu izrādes pāris gadu laikā uzņēmuši lat­viešu bērni Amerikā, Īrijā, Luksemburgā un Briselē, tā vien šķiet – pasaulē nav nekā labāka, nekā vienojo­šāka par bērnu pasauli.”

Andra Ggrīnberga teksts un foto, LA (12.02.2013.)